หน้าแรก ประวัติอำเภอ ถนนสายไม้ดอกไม้ประดับ ห้องสมุด แผนที่ ติดต่อสอบถาม
หน้าหลัก
แนะนำสำนักงาน
บุคลากร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
บทบาทหน้าที่
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลด้านการเกษตร
ศบกต.ประจำตำบล
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มยุวเกษตรกร
อาสาสมัครเกษตร
พืชปลอดภัย GAP
คู่มือประชาชน
      การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
      การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณ
ีจดทะเบียน  ณ ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
      การจดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตร
อำเภอทุกอำเภอ
ลิ้งค์ภายในหน่วยงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี
สำนักงานเกษตรเมืองนนทุบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่
สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย
สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง
สำนักงานเกษตรปากเกร็ด

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

การแจ้งเตือนภัย
สถานการณ์น้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา
กรมชลประทาน ศูนย์วิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมวิชาการเกษตร
ข้อมูลเตือนภัยโรคและแมลงศัตรูพืช

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

สำนักงานเกษตรอำเภอบางกรวย
ที่ตั้ง  ที่ว่าการอำเภอบางกรวย ชั้น 2
ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย
        จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทร/โทรสาร 02-447-5924
เว็บไซด์ http://bangkruai.nonthaburi.doae.go.th/