ประวัติอำเภอบางกรวย

อำเภอบางกรวยเป็น  1  ใน  6  อำเภอของจังหวัดนนทบุรี  โดยมีพื้นที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ห่างจากจังหวัด 18.5 กิโลเมตร จัดตั้งเป็นอำเภอเมื่อ ปี 2447 เดิมเรียกว่า  อำเภอบางใหญ่  โดยอาคารที่ว่าการอำเภอเดิมตั้งอยู่ในเขตที่ดินของวัดชลอริมคลองบางกอกน้อยตำบลวัดกระโจม ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น ตำบลวัดชลอ

ต่อมา  เมื่อปี   พ.ศ. 2460  ทางราชการได้พิจารณาเห็นว่า  อำเภอบางใหญ่ มีเขตการปกครองกว้างขวางเจ้าหน้าที่ของทางราชการไม่สามารถดูแลทั่วถึง  จึงได้แบ่งพื้นที่เขตการปกครองทางด้านเหนือ  แล้วจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอบางแม่นาง ขึ้นกับอำเภอบางใหญ่ จนถึงปี พ.ศ. 2464  จึงได้ยกฐานะกิ่งอำเภอบางแม่นางขึ้นเป็นอำเภอ  แยกการปกครองไปจากอำเภอบางใหญ่  โดยใช้ชื่อว่า  อำเภอบางแม่นาง  และเนื่องจากอาณาเขตของอำเภอบางใหญ่สมัยก่อนนั้น  เป็นรูปแหลมคล้ายกรวยยื่นออกไปทางแม่น้ำเจ้าพระยา   คนส่วนมากเรียกเล่น ๆ ว่า  หัวแหลมบางกรวยบ้าง  ประกอบกับมีต้นกรวยขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากต่อมา  จึงเปลี่ยนชื่อจากอำเภอบางใหญ่มาเป็นอำเภอบางกรวย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2473 แล้วหลังจากนั้นก็ได้มีการเปลี่ยนชื่ออำเภอบางแม่นางมาเป็นอำเภอบางใหญ่แทนดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากตัวอาคารที่ว่าการอำเภอหลังเก่าเป็นอาคารไม้  สร้างเมื่อปี  พ.ศ. 2447  และได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน มีความชำรุด ทรุดโทรม  ประกอบกับมีบริเวณคับแคบ  ไม่สะดวกในการปฏิบัติงานและติดต่อราชการของประชาชน  ในปี  พ.ศ.  2531  นายสาโรช  คัชมาตย์  นายอำเภอบางกรวยในขณะนั้น  จึงได้ริเริ่มการจัดที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอบางกรวยหลังใหม่  โดยได้ที่ดินขอสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  บริเวณคลองบางกอกน้อยฝั่งตรงข้ามที่ว่าการอำเภอหลังเก่าและตั้งอยู่ถนนสายบางกรวย จงถนอม หมู่ที่ 8 ตำบลวัดชลอ เป็นบริเวณที่ก่อสร้าง  และดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอบางกรวยหลังใหม่จนแล้วเสร็จ  สามารถเปิดทำการให้ บริการประชาชนได้ เมื่อวันที่  21  พฤศจิกายน  2532  และกระทำพิธีเปิดอาคารอย่างเป็นทางการโดย  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จมาเป็นองค์ประทาน เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2533  และได้ใช้ต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้