อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
 
 
 

นายสมเกียรติ ขรรค์ชัย

เกษตรอำเภอบางกรวย

 
 

 

นางรัตนา คล้ายมณี

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

นางสาวรัศมิ์สา พันธวงศ์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสาวกรณ์วดี ตุ้มทรัพย์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสาวรกัลยาณี พิลาวัลย์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

นางผาสุข รังสิมันตศิริ

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

นางสาวบุสรัตน์ เหมือนแก

เจ้าพนักงานธุรการ